ઓફિસ (મુંબઈ)

સરનામું: A-32/ પહેલો માળ, સિદ્ધપુરા ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ,

એસવીરોડ, ગોરેગાંવ વેસ્ટ,

મુંબઈ - 400062.

સંપર્ક:- 022-40169272

ઈમેલ:- torlenindia@visotrading.com